VAD VI GÖR -
VÅRA RÄTTSOMRÅDEN

skadestånd offentlig försvarare försäkringstvist SKADESTÅND OFFENTLIG FÖRSVARARE FÖRSÄKRINGSTVIST SKADESTÅND OFFENTLIG FÖRSVARARE FÖRSÄKRINGSTVIST

SKADESTÅND OFFENTLIG FÖRSVARARE FÖRSÄKRINGSTVIST​

brottmål

Mats Cederqvist åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Offentlig Försvarare – Misstänkt för brott?
Alla har rätt till en rättvis rättegång och en rättssäker förundersökning. Har Du blivit misstänkt för brott är mitt enda uppdrag att tillvarata Dina intressen och se till att Du får en rättssäker prövning och får lämna Din förklaring och även Din sida av saken belyst, det finns alltid minst två sidor och det är ofta avgörande att även den misstänktes bild kommer fram.
I Sverige krävs det inte speciellt stark misstanke för att en person ska bli anhållen eller häktad. En naturlig reaktion kan vara att ”säga vad som helst” bara för att komma därifrån – i dessa utsatta lägen är det avgörande att Du har en trygg person att luta Dig emot och rådfråga. Är Du kallad till polisförhör? Ring Mats Cederqvist först och prata igenom vad som har hänt. Läs mer om Offentlig försvarare här.

– Meddela polisen att Du vill ha Mats Cederqvist som Din offentliga försvarare –

Målsägandebiträde – Utsatt för brott?
Brott kan drabba alla – många gånger kan Du ha rätt till stöd i rättsprocessen, vid polisförhör och vid rättegången. Målsägandebiträdets roll är dels att stödja och stötta och dels att framställa de skadeståndsanspråk som den skadade har. Med många års erfarenhet av skadeståndsfrågor kan jag hjälpa Dig att få det skadestånd Du har rätt till och jag är med Dig hela vägen från första förhör tills uppdraget är avslutat. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas i princip i alltid av staten.

Särskild företrädare – Unga personer i rättsprocesser
Den som är minderårig kan ha ett eget biträde som tillvaratar hans eller hennes intressen i processen på samma sätt som ett målsägandebiträde – uppdraget fungerar på samma sätt och betalas av staten.

Tror Du att Du behöver en försvarare eller ett målsägandebiträde, meddela polisen detta och

– Begär Mats Cederqvist –

SKADESTÅND OFFENTLIG FÖRSVARARE FÖRSÄKRINGSTVIST​

Skadestånd

Skadestånd är ett av våra specialområden och specialintressen. Skadestånd syftar till att återställa effekterna av en uppkommen skada, lite förenklat att sätta den skadelidande i samma läge som den varit skadan förutan. Till exempel – om Du kunde arbeta heltid innan skadan och efterskadan bara halvtid så ska den som orsakade skadan i princip ersätta hela Din förlorade halvtidslön.

Skador delas in i olika grupper – personskador, sakskador och förmögenhetsskador – men alla hanteras i princip på samma sätt – d.v.s. att den som skadats ska få kompensation i form av pengar från den som orsakat skadan. För personskador kan det vara fråga om ersättning för bland annat inkomstförlust, kostnader för medicin och vård och ersättning för försämrad kroppsfunktion.

De flesta som kan orsaka skador, både privatpersoner och företag, omfattas av någon form av ansvarsförsäkring. Detta innebär att Du inte alltid behöver rikta kravet direkt på individen och även att det finns någon som kan betala för skadan. Trafikskador hanteras på samma sätt som skadestånd där samma krav ställs på försäkringsbolaget. 

 

Har Du drabbats av en skada? Ring oss och berätta så kan vi undersöka om Du kan ha rätt till ersättning. 

Läs även mer här om skadestånd på grund av brott
Brottsoffermyndighetens hemsida.

 

SKADESTÅND OFFENTLIG FÖRSVARARE FÖRSÄKRINGSTVIST​

försäkringstvist

Med många års erfarenhet kan vi utan tvekan konstatera att vi vet hur tufft det kan vara att komma i konflikt med sitt försäkringsbolag. 

Det kan bland annat vara fråga om patientskador, trafikskador eller läkemedelsskador. 

Försäkringsbolagen håller allt hårdare i plånboken och är ofta snabba på att avsluta skaderegleringar ibland utan att hela skadan är slutligt reglerad. 

Vi hjälper till både i skadereglering som ombud för Dig som försäkringstagare och vi åtar oss även uppdraget att driva ärendet i domstol om bolaget avslutar ärendet utan att Ni kommit överens om en ersättning Du är nöjd med. 

Vid domstolsprocesser mot försäkringsbolag finns det många aspekter som behövs tas i beaktande så som kostnader, risk, skadans storlek, preskriptionsfrågor, bevisbörda och beviskraven med mera. Efter många års hanterande av denna typ av tvister vet vi vilka överväganden som måste göras. 

Oense om pengar

oense om pengar?

Vi hjälper både privatpersoner och företag att – få betalt eller att bestrida betalningsskyldighet. Ibland räcker det med bara ett brev eller ett samtal. 

Vår uppfattning är att denna typ av ärenden kräver att Ditt ombud har ett praktiskt tillvägagångssätt och ett praktiskt tänk – att kunna juridiken är bara en del – nästa steg är att förstå konflikten och hur den kan lösas på bästa möjliga sätt.

Med många tvister i bagaget och ett kreativt tillvägagångssätt är vi redo att ta emot Ditt ärende och tillsammans med Dig arbeta för att hitta en så bra lösning som möjligt. 

Ingen tvist är den andra lik. 
– Ring oss gärna och berätta om Din tvist –